Aktualna situacija u javnim upravama – Problemi s kojima se susreću zaposlenici jedinica lokalne samouprave

Od 1. studenog 2017. godine, Grad Ludbreg započeo je s implementacijom projekta “Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog” akronim: „DESCO“ koji je sufinanciran iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020. U okvirima projekta bilo je potrebno održati radionicu koja je striktno namijenjena zaposlenicima lokalne samouprave iz Mađarske i Hrvatske. S ciljem zadovoljavanja indikatora projekta dana 08. svibnja s početkom u 09.00 sati održana radionica pod nazivom „Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije u javnoj upravi“ u Gradu Ludbregu u Uredu Gradonačelnika.

Tijekom radionice bili su detektirani problemi s kojima se suočavaju zaposlenici u javnoj upravi u Mađarskoj i Hrvatskoj koji su unatoč različitim pravnim ustrojstvenim sustavima, drugačijoj teritorijalnoj podjeli i različitim funkcijama koje obavljanju upravne jedinice podosta slični. Generalno gledajući, problemi se odnose na ustroj javne vlasti i različite metode djelovanja i praćenja provedbe radnih zadataka u jedinicama lokalne samouprave. Također je kao problem detektirana otežana komunikacija između internih ustrojstvenih jedinica te između samih zaposlenika jer se kao sredstva komunikacije pretežito koriste samo alati poput e-maila te direktna komunikacija.

 

Ali ako se krene u definiciju partikularnih situacija s kojima se zaposlenici susreću u svojem svakodnevnom obavljanju zadataka, tad se i broj problema znatno povećava. Bez obzira u kojoj državi rade, ili Mađarskoj ili Hrvatskoj, zaposlenici su dužni obavljati određeni broj  radnih zadataka iz više različitih područja kao što su na primjer izrađivanje nacrta odluka i drugih općih akata, primjenjivanje različitih zakonskih propisa u svakodnevni rad jedinica lokalnih samouprava, odgovornost za provođenje upravnih postupaka, pisanje projektnih prijava i implementacija projekata, provođenje računovodstvenih  kontrola te ostalih zadataka po nalogu izvršno odgovorne osobe koji se odnose na sve aspekte djelovanja lokalne samouprave (uređenje okoliša, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje, zaštita okoliša, promet, kulturu te na ostale poslove koje su jedinicama lokalne samouprave dodijeljene posebnim zakonom).

 

U skladu s iznad navedenim sudionici su na radionici detektirali sljedeće probleme:

 1. Problem komunikacije između zaposlenika koji rade u različitim upravnim odjelima ili odsjecima
 2. Svaka jedinica lokalne samouprave uvodi ili posjeduje svoj interni sustav praćenja rada zaposlenika
 3. Visoki otpor zaposlenika spram uvođena promjena i inovacija
 4. Niska motivacija službenika za edukaciju i daljnje usavršavanje u različitim područjima čime bi naglasak stavio na cjeloživotno obrazovanje
 5. Niska motivacija zaposlenika
 6. Jedinice lokalne samouprave ne surađuju i niska je razina razmjene informacija i podataka na lokalnim i centralnim razinama
 7. Veliki broj jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
 8. Postoji previše javnih ustanova koje su zadužene za rješavanje problema građana i koje se ne nalaze neposredno jedna pored druge
 9. Nemogućnost pojedinih jedinica lokalne samouprave da samostalno odrađuju sve poslove koji su u njihovoj nadležnosti sukladno zakonu
 10. Nedostatna financijska sredstva jedinica lokalne samouprave za samostalno odrađivanje poslova koji su u njihovoj nadležnosti sukladno zakonu
 11. S obzirom na različite nadležnosti unutar pojedine javne uprave teško je provesti isti sustav kolaboracije i suradnje koji bi bio primjenjiv na sva javna tijela
 12. Neadekvatno pripremljeni pravni propisi i zakonodavna regulativa koja se odnosi na funkcioniranje lokalne samouprave
 13. Potrebna je centralizacija javne uprave jer različita područja pripadaju pod nadležnost različitih ureda centralne uprave, čime se smanjuje efikasnost i pojačava se administrativni teret za krajnjeg korisnika, tj. građane
 14. Nedovoljno sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka i javnih politika od lokalnog značaja
 15. Nepostojanje ili nedovoljna vertikalna i horizontalna suradnja između jedinica lokalne samouprave, jedinica regionalne samouprave i centralne vlasti
 16. Nepostojanje pravne pozadine za normalno funkcioniranje sustava, odnosno svaka pravna jedinica djeluje zasebno, što vodi do dupliciranja funkcija, radnih zadataka i usporavanja cijelog procesa
 17. Nekompatibilnost pojedinih sektora/sustava u javnoj upravi na svim razinama (lokalnoj, područnoj, centralnoj)
 18. Neispitivanje stanja na lokalnoj razini o primjeni informacijsko – komunikacijske tehnologije

Slijedom iznad navedenog konkluzija jest da se u rješavanju navedenih problema mora krenuti temeljem pristupa „odozdo prema gore“ gdje će se umjesto potreba centralne vlasti i samog državnog upravnog aparata u prvi plan staviti problemi i potrebe lokalne zajednice koja se jednako sastoji od zaposlenika jedinica lokalne samouprave, predstavnika različitih društvenih organizacija i građana, odnosno svih onih koji su korisnici usluga koje jedinica lokalne samouprave pruža. A s ciljem poboljšavanja usluga koje građani primaju, potrebne su jasne i direktne smjernice bilo u vidu propisa ili zakona koje će definirati jedinstvene okvire djelovanja jedinica lokalne samouprave i njenih zaposlenika, a sukladno radnim zadacima koje obavljanju i obavezama koje spram građana moraju izvršiti.

A s ciljem poboljšanja efikasnosti u pružanju usluga građanima potrebno je pratiti moderne trendove u primjeni novih tehnologija koje su veoma bitan alat u unapređenju rada zaposlenika ali i načina upravljanja radnim zadacima, obavezama i resursima koji su na raspolaganju izvršno odgovornoj osobi.

A kako bi sve te stavke uistinu bile primjenjive u praktičnom djelovanju, izuzetno je bitno da se provede teritorijalna reorganizacija jedinica lokalne i područne samouprave i da se uspostave jedinice koje posjeduju dovoljno kapaciteta da mogu adekvatno obavljati sve poslove koji su im propisani zakonom ali i potrebama lokalne zajednice i građana koji u njoj žive.