Izgradnja sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta GKP PRE-KOM d.o.o.

Korisnik: Grad Prelog
Ukupan iznos projekta: 3.683.244,96 kuna
Iznos sufinanciranih sredstava: 2.946.595,97 kuna (80%)

Rezultati: Ubrzana i povećana efikasnost odvajanja korisnog otpada te smanjenje udjela otpada koji odlazi na odlagalište. Osim toga, ova investicija povećala je mogućnost ponovne upotrebe istoga.

Dodana vrijednost: Prevencija nastajanja i ponovna uporaba otpada

Opis: Nova sortirnica korisnog otpada pokriva potrebe područja donjeg Međimurja odnosno 25.000 stanovnika ili 7.000 domaćinstava te preko 500 pravnih osoba sa toga područja. U reciklažno dvorište prima se na obradu i korisni otpad od susjednih jedinica lokalne samouprave koje nisu u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom . U narednom periodu očekuje se daljnje povećanje količina korisnog otpada do 1.200 tona godišnje i samo dimenzioniranje linije za sortiranje korisnog otpada napravljeno je prema toj količini. Izgradnjom nove veće i brže sortirnice korisnog otpada zaokružio se sustav gospodarenja otpadom donjeg Međimurja.